De huurvoorwaarden van ijscokar.com

Ijscokar.com is onderdeel van Exceptional2, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 24390172. Alle genoemde bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op Ijscokar.com.

Ijscokar.com
Stirlingweg 12-C
5466AV Veghel

E-mailadres: info@ijscokar.com

KvK-nummer: 24390172
BTW-identificatienummer: NL142702213B01

1. Aansprakelijkheid.

1.1 Ijscokar.com is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de door ons verhuurde apparatuur, tenzij er sprake is van grove schuld door de verhuurder.
1.2 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan het materiaal, toegebracht tijdens de overeengekomen huurperiode.

2. Reservering.

De te huren producten dienen uiterlijk 3 dagen van tevoren gereserveerd te worden. De reservering is definitief zodra de door ons opgestelde offerte is aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel schriftelijk als per mail geschieden.

3. Betaling.

- Particuliere klanten: Uw boeking is definitief zodra de aanbetaling is ontvangen. Normaliter dient er €100,00 aanbetaald te worden, tenzij anders overeengekomen.
- Zakelijke klanten: U ontvangt een factuur van uw boeking met een betalingstermijn van 14 dagen.
- Wijkt uw betalingstermijn af van bovenstaande, dan verzoeken wij u vriendelijk dit van tevoren aan te geven, zodat wij dit ook op de factuur kunnen aanpassen.
- Is het bedrag niet binnen 5 dagen na het verlopen van de betalingstermijn ontvangen, dan brengen wij €25,00 (exclusief btw) administratiekosten in rekening.
- Na een termijn van 45 dagen geven wij openstaande vorderingen uit handen. Alle bijkomende kosten zijn in dat geval voor rekening van debiteur.

4. Annulering.

De huurder is gerechtigd de overeengekomen huurovereenkomst te annuleren, na reservering van de materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Bij annulering tot zeven kalenderdagen voor het ingaan van de huurovereenkomst dient de huurder 50% van het totaalbedrag te voldoen en in het geval binnen drie kalenderdagen wordt geannuleerd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

5. Prijzen.

- De prijzen worden per offerte overeengekomen, of staan vermeld op de website.
- Wanneer de gehuurde producten afgeleverd dienen te worden, wordt de hoogte van het bedrag dat hiervoor in rekening wordt gebracht, berekend aan de hand van de afstand. Normaliter wordt er €0,60 per kilometer transport. Voor bepaalde locaties geldt een speciaal, vast tarief. Kijk hiervoor op de pagina "Aflevering en Transport".
- Alle genoemde prijzen op Ijscokar.com zijn exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

6. Schoonmaak van de apparatuur.

- Mocht u niet gebruik maken van onze dienst "eindschoonmaak" dan wordt van u verwacht de apparatuur schoon te retourneren in tenminste dezelfde staat als waarin de apparatuur bij aflevering verkeerde. Mocht de apparatuur niet in dezelfde schone staat verkeren als bij aflevering van de apparatuur, dan worden er €42,50 exclusief 21% btw schoonmaakkosten in rekening gebracht.

7. Gemaakte kosten (onverwachte kosten).

- Bij levering van een product gaan wij uit van een kilometertarief. Mochten er onverhoopt nog andere kosten gemaakt worden zoals parkeergeld of tol, dan brengen wij, indien dit niet vooraf door u is aangegeven, achteraf in rekening.

8. Ophalen, afleveren en retourneren.

De tijden van het ophalen, afleveren en retourneren van de gehuurde producten, dienen nader te worden bepaald. Wanneer de door u gehuurde producten benodigd zijn op een plaats anders dan op de begane grond, dient u gehuurde producten zelf naar de gewenste plaats te vervoeren, tenzij anders overeengekomen. Het is noodzakelijk dat u het van tevoren aangeeft als de apparatuur over grote afstand verplaatst moet worden. Gezien het feit dat onze planning in het gedrang kan komen als een levering erg lang duurt, rekenen wij een toeslag van €25,00 (exclusief btw) als een levering langer duurt dan 15 minuten, tenzij u dit van tevoren aangeeft.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ijscokar.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Ijscokar.com gehouden is tot enige schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ijscokar.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Toepassing.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

© 2024 Ijscokar.com. Powered by Manieu.nl